Edificio de vivendas na rúa San Andrés (A Coruña)

Localización

A Coruña

Tipo de acabados

Cuberta de zinc prepatinado gris

Sistema de montaxe

Xunta alzada engatillada